Regulament

Regulament Eden Line

Prezentul regulament are drept scop protejarea afacerii Membrului Eden Line şi a intereselor Companiei Eden Line (formulată şi „Compania”). Dacă în context nu este specificat în mod explicit, referirea la singular va include şi înţelesul la plural şi vice-versa. Titlurile paragrafelor au fost redactate cu scopul de a servi drept referinţă şi nu vor afecta interpretarea acestui regulament sau a clauzelor sale.

I.    Obţinerea statutului de Membru Eden Line

a)    Un potenţial Nou Membru poate fi recomandat către Eden Line numai de către un membru existent.
b)    Membrul trebuie să fi împlinit vârsta de 18 ani şi să fie rezident al ţării în care Eden Line îşi desfăşoară activitatea. Orice persoană, indiferent de rasă sau de sex, poate deveni membru, sub rezerva respectării legilor sau reglementărilor locale aplicabile.
c)    Membrului îi va fi alocat un Număr de Identificare. Acest număr va fi înregistrat în sistemul computerizat al Eden Line, împreună cu datele personale ale membrului, obţinute din Formularul de Înscriere. În vederea respectării prevederilor Legii nr. 677/2001 privind prelucrarea datelor cu caracter personal, compania Eden Line a realizat demersurile necesare de înscriere în Registrul ANSPDCP,  
d)    Eden Line nu va accepta ca Membrul companiei să fie societăţi comerciale sau alte entităţi juridice asemănătoare. Niciun individ nu poate deţine sau participa, sub nicio formă, în mai mult de (1) poziţie de Membru.
e)    Pentru a deveni Membru nu este obligatorie cumpărarea niciunui produs sau serviciu.
f)    Înscrierea este gratuită. În calitate de membru Eden Line, persoana care se înscrie beneficiază în mod gratuit de un cont/birou virtual propriu ce este găzduit pe site-ul www.edenline.ro. Membrul este singurul responsabil pentru păstrarea confidenţialităţii datelor de logare, securităţii Contului şi pentru toate activităţile care au loc pe sau prin intermediul Contului său. Compania Eden Line nu va fi responsabilă pentru nicio pierdere/confuzie produsă ca urmare a utilizării neautorizate a Contului Dvs.

II.     Drepturile şi responsabilităţile Membrului Eden Line

a)    Compania Eden Line acordă Membrului Eden Line dreptul non-exclusiv de a promova şi a vinde produsele şi serviciile Eden Line.
b)    Membrii Eden Line nu trebuie să distorsioneze sub nicio formă preţul, specificaţiile, calitatea, caracteristicile, ingredientele, originea sau starea unui produs pentru a creşte vânzările. Membrii Eden Line nu vor practica (indiferent de modul de ofertare/vânzare: directa, online, etc) prețuri care să depăşească valoarea produselor așa cum apare aceasta specificată în lista de prețuri afişată pe site-ul www.edenline.ro. Membrii nu au permisiunea să înlocuiască sau să modifice etichetele produselor Eden Line şi nici să înlocuiască ambalajul acestora sau să îl modifice în vreun fel.

Nerespectarea acestei clauze atrage sesizarea Comisiei de Etică şi Disciplină Eden Line şi aplicarea sancţiunilor aferente: avertisment, suspendare şi, în cele din urmă, excluderea din calitatea de Membru Eden Line. Membrii Eden Line nu trebuie să vândă produse care nu fac parte din oferta firmei Eden Line folosind numele Eden Line sau metodele de vânzări specifice acesteia. Totodată, este total interzisă promovarea în cadrul prezentărilor, conferinţelor şi simpozioanelor organizate sub marca/egida Eden Line a altor produse ce nu fac parte din oferta de produse Eden Line.

De asemenea niciun membru Eden Line nu are voie să promoveze produsele Eden Line în cadrul prezentărilor, coferinţelor şi simpozioanelor organizate sub marca altor companii. În cazul în care vor fi sesizate astfel de acțiuni, ele vor fi supuse analizei Comisiei de Etică şi Disciplină Eden Line, cu aplicarea sancțiuni avertismentului, suspendării şi eventual excluderea membrului în cauză.
c) În cazul în care Membrul Eden Line nu procură nici un produs în primele 3 luni de la încheierea contractului, înscrierea va fi anulată. Din momentul în care Membrul procură minim un produs în primele 3 luni de la încheierea contractului, înscrierea sa va fi valabilă pe viaţă.

d) Membrii Eden Line nu trebuie să se promoveze pe ei înşişi ca fiind agenţi, angajaţi sau reprezentanti legali ai Companiei Eden Line.

III.     Sponsorizarea

a)    Este necesar ca fiecare Membru să aibă un Sponsor. In spiritul unei activităţi bazate pe respect între membrii Eden Line, viitorul Membru va oferi cererea sa de a deveni Membru primei persoane (membru Eden Line) care i-a prezentat în întregime oportunitatea de afacere Eden Line sau care a desfăşurat o activitate substanţială în acest sens. Un membru nu trebuie să-l influenţeze excesiv şi nici să-l ademenească pe viitorul membru oferindu-i promisiuni exagerate cu privire la venitul posibil sau dezvoltarea afacerii, în scopul de a-l atrage în afacere.
b)    Eden Line recunoaște drept Sponsor numele indicat pe prima cerere de a deveni Membru semnată legal, datată şi înregistrată în sistemul informatic Eden Line.
c)    Sponsorul trebuie să îi încurajeze pe Membrii săi să participe la întâlniri şi alte activităţi organizate de Eden Line, dar nu poate obliga niciun Membru să fie prezent.
d)    Sponsorul trebuie să îi încurajeze pe distribuitorii săi să cerceteze amănunţit şi să folosească cu înţelepciune publicaţiile sau materialele tipărite, înregistrările audio sau video puse la dispoziţie de Eden line şi să administreze afacerea Eden Line conform instrucţiunilor specificate în astfel de materiale informative cu rol de asistenţă pentru vânzări.
e)    Eden Line promovează stabilitatea reţelelor şi nu încurajează migrarea Membrilor în alte reţele la simpla dorinţă a acestora. Eden Line va lua în considerare şi va analiza cu atenţie oricare cerere în acest sens. Eden Line îşi rezervă dreptul de a respinge oricare cerere de schimbare a sponsorizării.

IV.      Prezentarea Planului de Afacere

a)    Când invită alte persoane să participe la o întâlnire despre Planul de Afacere, membrul trebuie să sublinieze faptul că această întâlnire este prezentarea unei oportunităţi de afacere. Membrul trebuie să raspundă sincer la întrebările despre conţinutul întâlnirii şi să nu ofere informaţii eronate cum ar fi :
•    să dea impresia că doreşte să îi angajeze pe cei invitaţi la compania Eden Line
•    să dea impresia că este vorba de o schemă de îmbogăţire rapidă
•    să invite persoanele la ceea ce pare a fi o simplă activitate socială
•    să dea de înţeles că urmează a se face doar un sondaj de marketing şi/sau
•    să declare că la întâlnire se vor discuta numai probleme privitoare la finanţe, taxe sau investiţii.
b)    Membrul trebuie să declare sincer faptul că responsabilitatea asupra Planului de Afacere revine în întregime Companiei Eden Line, drepturile de proprietate intelectuală asupra produselor şi prezentărilor aparţin Eden Line, iar Eden Line rămâne în mod fundamental responsabilă pentru  teritoriul său de distribuţie.
c)    Când explică planul de afacere, Membrul trebuie :
•    Să explice relaţia juridică între Eden Line şi Membrii săi
•    Să fie echidistant şi să nu discrediteze alte organizaţii de vânzări directe
•    Să declare că vânzarea produselor este de o mare importanţă, precum şi faptul că beneficiile pot decurge şi din sponsorizarea altor persoane.
•    Să nu facă promisiuni/afirmaţii neintemeiate în legătură cu Planul de Afacere, efectele produselor şi/ sau condiţiile de vânzare / livrare a produselor.
d)  Bonusul rezultat în urma calcului, conform planului de afacere Eden Line și nivelului atins, poate fi ridicat în 12 luni de la data emiterii (ex.: bonusul aferent lunii ianuarie 2015 poate fi ridicat până în ianuarie 2016).

III.     Mărcile Comerciale şi Dreptul de Autor

a)    Marca Eden Line este marcă înregistrată la OSIM şi aparţine în exclusivitate Companiei. Eden Line deţine în proprietatea sa anumite mărci comerciale, mărci de servicii, sloganuri, logo-uri şi combinaţii de culori. Cu excepţia materialelor de marketing, a mostrelor de produse şi a materialelor publicitare furnizate sau vândute Membrilor de către Eden Line, Membrul nu va folosi sau expune aceste mărci comerciale, mărci de servicii, denumiri comerciale, sloganuri, simboluri sau combinaţii de culori fără a avea, în prealabil, acordul scris al Eden Line.
b)    Este interzisă copierea sau reproducea în parte sau integral a informaţiilor, conţinuturilor, datelor, fotografiilor, picturilor, desenelor, icoanelor, conţinutului regulamentului prezent şi oricărui conţinut din site-ul www.edenline.ro. Orice astfel de reproducere se va realiza doar în urma solicitării şi obţinerii acordului expres din partea Eden Line.

Excepție de la această prevedere face prezentarea produselor, care trebuie să fie reprodusă întocmai cu cea prezentată pe site-ul companiei, pentru a se păstra astfel unitatea şi conformitatea informațiilor către clienți.

IV.    Regulament de utilizare a imaginii şi continului site-ului Eden Line de către Membri în propriile site-uri. Reguli generale de promovare a produselor Eden Line.

Fiecare Partener care doreşte să promoveze produsele marca Eden Line în site-urile personale sau în alte site-uri este obligat să respecte cumulativ următoarele Reguli Generale de Promovare Online.

Membrul Eden Line este obligat să respecte următoarele reguli generale:
a)    Să informeze în scris compania Eden Line cu privire la intenţia sa de a realiza un site partener, în vederea înscrierii acestuia în Registrul site-urilor partenere Eden Line.
b)    Să utilizeze în site-ul propriu un logo special de partener/distribuitor independent, ce va fi pus la dispoziţia sa de către Eden Line în urma solicitării exprese a acestuia pe adresa office@edenline.ro  sau să respecte condiţiile de la litera A pct. 1 şi 2 şi B (prezentate în cele ce urmează).
c)    Să nu copieze grafic şi/sau conceptual site-ul oficial al Companiei Eden Line şi nici să copieze conţinutul add literam al site-ului www.edenline.ro (metoda copy/paste), cu excepţia prezentării produselor.
d)    Să nu prelucreze date cu caracter personal fără respectarea legislaţiei în vigoare, respectiv înregistrarea ca operator de date cu caracter personal;
e)    Să nu realizeze promoţii/oferte care sunt în contradicţie cu cele postate pe site-ul www.edenline.ro, să nu ofere sisteme separate de recompensare/bonusare a clienţilor şi/sau promisiuni medicale de natură să provoace confuzie în rândul clienţilor;
f)    Să nu oferteze pe teritoriul României în alte monede decât în RON;
g)    Să nu practice o politică de dumping, sau preţuri ce depăşesc valoarea de vânzare a produselor (preţul de vânzare oficial, prezentat pe site) în detrimentul companiei şi/sau celorlalţi Parteneri;
h)    Să utilizeze pe tot cuprinsul site-ului, pentru promovare, expresia “Compania cu care colaborez - Eden Line - ” şi nu doar numele companiei sau alte cuvinte şi expresii care ar putea să inducă în eroare vizitatorii cu privire la titularul real al site-ului.
i)    Să aibă o atitudine de respect şi corectitudine faţă de compania Eden Line şi ceilalţi Membri şi să nu facă nicio comparaţie între produsele marca Eden Line şi alte produse similare sau identice aflate pe piaţă.
j)    Să nu practice concurenţă neloială şi nici alte metode comerciale ilegale.

A.    Membrii care promovează exclusiv afacerea Eden Line în site-ul propriu au obligaţia de a scrie cu caracter de 12 Times New Roman, culoare negru urmatoarele precizări:
1.    în partea de sus a site-ului (header) respectiv în colţul dreapta - sus, Partenerul va indica clar urmatorul text: “Partener Eden Line, cod : „..................(codul partener Eden Line) “.
2.    în zona cea mai de jos a site-ului (footer) următorul text cu caracter de 12 Times New Roman: ” Acesta este un site independent de site-ul Companiei Eden Line, fiind deţinut şi operat de către un membru Eden Line. Orice informaţie prezentată pe această pagină de internet nu angajează sub nici o formă compania Eden Line sau persoane din cadrul acesteia, înafară de proprietarul site-ului. Pentru a vizita site-ul oficial al companiei Eden Line, vă rugăm să vizitaţi site-ul www.edenline.ro “ Condiţiile precizate mai sus sunt cumulative iar nerespectarea uneia dintre ele se consideră abatere .

B.    Membrii care promovează/comercializează în activitatea lor (online) şi alte produse înafară de cele ale companiei Eden Line, sunt obligaţi să respecte şi să facă precizările de mai sus (pct. A 1 şi 2) pe toate paginile în care sunt prezentate produsele Eden Line (atât în dreapta sus cât şi în partea de jos a paginii, cu respectarea condiţiilor precizate cu privire la culoare, font / caracter, dimensiune).
 
Nerespectarea condiţiilor menţionate mai sus va fi supusă analizei Comisiei de Etică şi Disciplină din cadrul Eden Line şi atrage după sine sancţiunea avertismentului pentru membrul în cauză. În situaţia în care Membrul Eden Line nu remediază situația în termenul solicitat de către companie, se va aplica sancţiunea suspendării din calitatea de Membru pe 3 luni, 6 luni, 12 luni sau rezilierea cadrului de colaborare cu Membrul/Membrii în culpă => excluderea definitivă,  sub sancţiunea aplicării şi de daune-interese în cazul în care prin nerespectarea acestei condiţii ar putea fi afectată imaginea Companiei Eden Line.

Prin accesarea site-ului www.edenline.ro (incluzând toate paginile web şi toate informaţiile, datele, textele, imaginile şi alte materiale conţinute) şi/sau completând Formularul de înscriere (conform instrucţiunilor afişate pe site), Membrul acceptă în mod total acest Regulament în termenii şi condiţiile acestuia. Prin completarea online a tuturor datelor necesare înscrierii şi implicit transmiterea acestora, se consideră că Membrul înscris a citit şi a agreat toate condiţiile prezentate în prezentul regulament şi cele publicate pe site şi îşi dă acordul expres la acestea, inclusiv că toate datele completate să devină parte din baza de date Eden Line. În cazul completării cu rea credinţă a unor date eronate, acest lucru intră sub incidenţa legii penale şi va fi deferitat justiţiei spre soluţionare.

Toate promoţiile desfăşurate de către S.C. Bio EdenLine S.R.L., conform legislaţiei în vigoare, sunt publicate pe site-ul www.edenline.ro şi pot fi guvernate de reguli specifice ce sunt separate de acest Regulament. Prin manifestarea intenţiei de a participa la orice astfel de promoţie, Membrul îşi dă acordul asupra acestor reguli ce sunt specificate în cadrul promoţiei.

Eden Line nu permite vânzarea sau promovarea produselor şi serviciilor sale în magazinele de vânzare cu amănuntul. Proprietarii unor astfel de magazine ar putea fi însă sponsorizaţi să devină Membri Eden Line, dar promovarea produselor şi serviciilor Eden Line nu poate avea loc în  incinta magazinelor. Această politică garantează că toţi Membrii Eden Line vor avea şanse egale în promovarea produselor şi serviciilor Eden Line.

Membrul Eden Line care deţine propriul magazin de desfacere poate afişa documentaţia Eden Line şi produse demonstrative în scopul trezirii interesului pentru produse, serviciile sau programul Eden Line. Totuşi, niciun produs Eden Line nu poate fi păstrat sau vândut în incinta magazinului. Contactul cu Membri potenţiali, în vederea unei sponsorizări viitoare a acestora, trebuie să aibă loc în afara incintei magazinului. Produsele sau serviciile Eden Line nu pot fi expuse în niciun magazin de desfacere dacă produse sau servicii ale unei companii concurente sunt vândute sau promovate în acelaşi loc.

V.    Protejarea datelor
În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 respectiv Directiva 95/46/EC, S.C. BIO EDENLINE S.R.L. este înregistrată la ANSPDCP sub numărul 21954/2011 şi va prelucra şi utiliza datele personale fără alte obligaţii sau plăţi din partea clienţilor săi, exclusiv pentru expedierea produselor comandate şi pentru acţiuni de reclamă şi marketing . Prin comenzile pe care le realizaţi vă dati acordul expres şi neechivoc ca datele dumneavoastră personale să fie prelucrate de către S.C. BIO EDENLINE S.R.L. Datele completate pe formularele de înscriere şi comandă ne permit să vă ţinem la curent cu activitatea noastră şi nu vor fi dezvăluite către terţe persoane.
S.C. BIO EDENLINE S.R.L. garantează respectarea drepturilor conferite Dvs. de Legea nr. 677/2001 privind prelucrarea datelor cu caracter personal, art.12-18, şi Directiva 95/46/EC, în calitate de persoană vizată: dreptul de informare; dreptul de acces la date; dreptul de intervenţie asupra datelor; dreptul de opoziţie; dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale; dreptul de a vă adresa justitiei. Aceste drepturi pot fi exercitate prin intermediul unei cereri scrise şi semnate, trimisă prin poştă la adresa : S.C. BIO EDENLINE S.R.L. Iaşi, Şoseaua Păcurari nr. 25, bl. 539, sc. A, parter, ap. 1, Judetul Iaşi, România.

Regulamentul Eden Line este disponibil pe site-ul oficial www.edenline.ro iar Compania Eden Line îşi rezervă dreptul de a modifica şi de a îmbunătăţii conţinutul acestuia, ori de câte ori va considera necesar acest lucru, cu informarea generală ulterioară a Partenerilor.

Regulamentul detaliat Eden Line va fi în curând în varianta printată.